Logo Luing Pyrex

Komplexní zajištění služeb v oblasti PO, BOZP a nakládání s odpady

velkosklad@luingpyrex.cz

volejte: +420 597 317 111

sídlo firmy najděte na mapě
Hasič barvaFunkční prádlo Auta pro Prahu

POLITIKA INTEGROVANÉHO SYSTÉMU ŘÍZENÍ JAKOSTI, ENVIRONMENTU A BOZP SPOLEČNOSTÍ LUING PYREX GROUP

Integrovaná politika ISŘ

 

Společnost LUING PYREX Group, jejíž obchodní činností jsou prodej věcných prostředků požární ochrany (hadice, savice, proudnice, armatury apod.), zajištění dodávek a prodej, servis opravy a kontroly přenosných a pojízdných hasicích přístrojů a hydrantových systémů a protipožárních zařízení, zpracování veškeré dokumentace a provádění školení a odborné přípravy v oblastech požární ochrany, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a odpadového hospodářství stanovuje následující Integrovanou politiku Integrovaného sytému řízení (dále jen „ISŘ“) zahrnující systémy řízení v souladu s normami ISO řady 9000, 14000 a 45000.

 

Společnost reprezentovaná jejím vedením a zaměstnanci se zavazuje v zájmu plného uspokojování všech potřeb a očekávání zákazníků a všech zainteresovaných stran provádět své činnosti tak, aby:

·   Byly všechny zakázky realizovány v dohodnutých termínech, v požadované kvalitě a splňovaly veškeré závazné povinnosti a interní předpisy společnosti v oblasti kvality, životního prostředí a bezpečnosti.

·   Byly prováděny pouze činnosti, na které má společnost platná povolení, jsou prováděny kvalifikovanými zaměstnanci s předepsanou zdravotní a odbornou způsobilostí a při těchto činnostech jsou používány pouze výrobní prostředky splňující závazné požadavky na kvalitu, environment a bezpečnost a zároveň byly maximálně efektivní při minimalizaci potřebných finančních zdrojů, přičemž tyto požadavky jsou přenášeny také na případné externí poskytovatele společnosti

·       služby a produkty nabízené zákazníkům byly založeny na procesním přístupu a byly průběžně monitorovány, měřeny, analyzovány a vyhodnocovány a případné připomínky a požadavky zákazníků byly komunikovány a objektivně vypořádány.

·       V rámci všech prováděných činnosti docházelo k trvalému zlepšování nabízených služeb a produktů s důrazem na minimalizaci negativních dopadů na životní prostředí a bezpečnost.

 

Vedení společnosti  se na důkaz vůle uplatňovat uvedenou Integrovanou politiku ISŘ zavazuje:

·       Uplatňovat a neustále zlepšovat systém řízení kvality podle norem ISO řady 9000, environmentální management podle norem ISO řady 14000 a management bezpečnosti podle norem ISO řady 45000 zapojením všech zaměstnanců společnosti.

·       Prokazovat zákazníkům společnosti připravenost k realizaci zakázek v požadované úrovni kvality založenou na pravidelné komunikaci všemi dostupnými prostředky

·       Aktivně vyhledávat změny závazných povinností aplikovatelných na společnost a jejich implementaci do činností společnosti vedoucích k trvalému dodržování shody včetně analýzy vlivu společnosti na životní prostředí a bezpečnost a ochranu zdraví při práci.

·       Trvale vyhledávat rizika v oblasti kvality, environmentu a bezpečnosti, vyhodnocovat je a stanovovat adekvátní opatření k jejich předcházení.

·       Vytvářet zaměstnancům společnosti pracovní podmínky v souladu s požadavky na bezpečné a hygienické nezávadné pracovní prostředí, podmínky pro průběžné zlepšování a zefektivňování činností včetně osobního rozvoje a zvyšování kvalifikace, komunikovat se zaměstnanci a jejich zástupci a zajišťovat jejich spoluúčast při zlepšování úrovně bezpečnosti ve společnosti.

 

Vedení společnosti v rámci naplňování Integrované politiky ISŘ od svých zaměstnanců vyžaduje:

·       Osobní odpovědnost za kvalitu své práce včetně včasného analyzování možných nežádoucích jevů a jejich důsledků.

·       Vykonávaní všech činností v souladu se stanovenými závaznými povinnostmi s aktivním přístupem k prohlubování svých znalostí a dovedností a zlepšování efektivity práce včetně snižování nákladů a negativních vlivů na životní prostředí a bezpečnost

·       Otevřený a vstřícný přistup k zákazníkům společnosti a ostatním zainteresovaným stranám v souladu se stanovenými pravidly komunikace společnosti a ochrany osobních údajů.

 

 

Ing. Luděk Jaterka

jednatel společnosti

1.3.2021

 

 

Soubory ke stažení

Logo Luing Pyrex
LUING PYREX, spol. s r.o.
Šenovská 544
717 00, Ostrava-Bartovice
Tel: +420 597 317 111
Fax: +420 597 317 128
Logo Pyrex
Pyrex, spol. s r.o.
Šenovská 544
717 00, Ostrava-Bartovice
Tel: +420 597 317 111
Fax: +420 597 317 128
Logo Luing
LUING, spol. s r.o.
Šenovská 544
717 00, Ostrava-Bartovice
Tel: +420 597 317 111
Fax: +420 596 136 119

Facebook | Instagram