Logo Luing Pyrex

Komplexní zajištění služeb v oblasti PO, BOZP a nakládání s odpady

velkosklad@luingpyrex.cz

volejte: +420 597 317 111

sídlo firmy najděte na mapě
Hasič barvaFunkční prádlo Auta pro Prahu

Ucpávky, přepážky

Popis funkce

Zajišťují požadovanou celistvost, případně kouřotěsnost, požárně dělících konstrukcí
(stěny, stropy) v místech:

 • prostupů technologických rozvodů ( kabely, potrubí - plast, ocel, vzduchotechnika)
 • prostupů konstrukčních prvků - vazníky, průvlaky, sloupy
 • konstrukčních stavebních a dilatačních spár
 • styku požárně dělících konstrukcí s konstrukcí střešního nebo obvodového pláště

Princip funkce materiálů používaných v konstrukcích požárních ucpávek
 • intumescentní (zpěňující) s těsnící a izolační funkcí - tmely, nátěry, rohože, zátky, polštáře
 • nehořlavost - malty
 • karbonizace - tmely
   
Základní charakteristika

Protipožární ucpávky a přepážky brání šíření požáru (a většina typů taktéž kouře a zplodin hoření) do sousedních požárních úseků v místech, kde je celistvost požárně dělící konstrukce porušena prostupem technologických rozvodů a produktovodů, konstrukčních prvků, stavební a dilatační spárou nebo ve styku materiálově nesourodých konstrukcí.
Protipožární utěsnění prostupu je nutno před jeho aplikací správně navrhnout dle typu požárně dělící konstrukce, druhu prostupujícího prvku nebo typu stavební spáry a požadavku na požární odolnost. Instalace zvoleného typu protipožárního utěsnění musí být provedena dle technologického postupu stanoveného výrobcem příslušného materiálu na který jsou vystaveny patřičné certifikáty.

Příklady nejčastějších chyb, omylů a (podvodů):
 • chybné stanovení typu požárního utěsnění vzhledem k utěsňovanému prostupu (prakticky pro každý typ prostupující konstrukce - kabely, ocelové potrubí, plastové potrubí, potrubí s tepelnou izolací - je chváleno použití jiného typu požárního utěsnění a není možno tyto zaměňovat)
   
 • překročení povolených rozměrů utěsňovaného otvoru (některé typy ucpávek mají stanoveny maximální rozměry a při jejich překročení je nutno instalovat pomocné zámečnické konstrukce, tak aby byla zachována jejich stabilita a funkčnost)
   
 • použití pro nevhodné prostředí, popřípadě aplikace v nevhodných klimatických podmínkách (Působení vysoké vlhkosti nebo agresivních par a roztoků má významný vliv na celkovou dobu funkčnosti a životnosti protipožárních ucpávek a pro každý typ prostředí je nutno zvolit příslušný typ ucpávky)
   
 • špatný způsob provedení - technologická nekázeň (používání minerálních desek o jiné než požadované měrné hmotnosti - obvykle je požadováno 120 - 140 kg /m3, tloušťka použitých minerálních desek je menší než požaduje projekt, nedodržení požadované tloušťky vrstvy požárních tmelů, celistvost je narušena nedotmelením v těžko přístupných místech - např. mezi kabely, požární odolnost je degradována použitím jiných než kovových kotvících prvků)
   
 • nevhodná, nebo žádná stavební připravenost otvorů prostupů m(zejména otvory pro prostupy ve stěnách SDK - otvor je nutno z vnitřního prostoru stěny olemovat SDK, protože v opačném případě utěsnění ztrácí funkčnost, protože zpěňující materiály nemají v případě požáru žádnou oporu a propadají do meziprostoru SDK)
   
 • nedostatečné označení typů provedených ucpávek (u každé ucpávky musí být označen mimo jiné typ použitého materiálu pro kontrolu správnosti zvolené technologie a pro případné opravy poškození, v opačném případě je nutno při poškození provést utěsnění znovu, což zvyšuje náklady na údržbu)
   
 • nedostatečná nebo žádná dokumentace skutečného provedení (Dle Vyhlášky 246/2001 Sb. jsou protipožární ucpávky a přepážky požárně bezpečnostním zařízením a jako takové podléhají pravidelné kontrole minimálně jednou ročně. Proto je nutno každou ucpávku označit identifikačním štítkem s příslušným pořadovým číslem pro daný objekt a zaznamenat její umístění do výkresové dokumentace tak, aby mohla být prováděna pravidelná kontrola funkčnosti a vedeny záznamy o případných opravách. V opačném případě vznikají majiteli objektu další náklady spojené se zjištěním a zdokumentováním skutečného stavu požárně bezpečnostních zařízení.) 

 

 

Logo Luing Pyrex
LUING PYREX, spol. s r.o.
Šenovská 544
717 00, Ostrava-Bartovice
Tel: +420 597 317 111
Fax: +420 597 317 128
Logo Pyrex
Pyrex, spol. s r.o.
Šenovská 544
717 00, Ostrava-Bartovice
Tel: +420 597 317 111
Fax: +420 597 317 128
Logo Luing
LUING, spol. s r.o.
Šenovská 544
717 00, Ostrava-Bartovice
Tel: +420 597 317 111
Fax: +420 596 136 119

Facebook | Instagram